PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Žijeme na planetě opic

10.12.2010

Vědecká obec jako jeden muž přejala Darwinovu premisu, že člověk pochází z opice. Dnes to školy vyučují jako hotový fakt, přestože evoluční teorie je stále jen TEORIÍ. Jaké překvapení! Vypadá to, jako by šlo o prokázaný fakt, ale nejde. Ponechám stranou, jak může vzdělávací instituce učit jako danost něco, co není vědecky prokázáno. Proč však vědci tak rychle přijali tuto teorii?

Protože na to čekali jako na smilování. Ještě než se vůbec objevily první kosterní pozůstatky, došlo k nekritickému přijetí této hypotézy. Aby byla rychle rozšířená i mezi veřejnost, prezentovalo Britské muzeum nález tzv. Piltdownského člověka, který se později ukázal jako podvrh. Trvalo to ale 40 let, protože muzeum žádné prozkoumání exponátu dříve neumožnilo. Celý (neo)darwinismus souvisí s tzv. racionalismem, jehož základním dogmatem bylo popřít dogmata náboženství. A souvisí to především s materialismem.

Sumerské texty obsahují zmínky o „bozích“, kteří přišli z nebe na zem a křížením lidí s opicemi vytvářeli hominidy na práci v dolech. O prastarém vlivu nepozemských božstev hovoří ostatně tradice všech starobylých národů. Staroindické védy, stará židovská mystika i indiánské legendy učí, že současná civilizace představuje již několikáté osídlení Země lidmi. A americká armáda při pokusech s cestováním v čase (tzv. Philadelphský experiment a Projekt Montauk) přišla na to, že každá entita jako součást vesmíru má svůj „zero time“ (nulový bod času), který označuje okamžik jejího stvoření. Podle tohoto zjištění je zero time lidstva starší než zero time planety Země! Pocházíme snad z jiné planety? I o tom nám nechaly odkaz sumerské texty…

Je snad pohodlnější vědecky zavrhnout tyto indicie a přijmout hypotézu na základě několika kosterních pozůstatků podobajících se něčemu mezi opicí a člověkem? Nejde snad o relikty oněch genetických pokusů?

Opi ve filmu „Planeta opic“ věřili zmanipulovanému učení o jejich původu a nadřazenosti opic nad lidmi. I my máme svou „zakázanou zónu“. Skutečnost, že většina západních lidí dnes věří v evoluci z opice nesouvisí s důkazy, které neexistují, ale právě s tím, že odmala jsme tímto masírováni ve školách.

„Psychologové budou mít třídy plné dětí, kterým budou různými metodami vštěpovat přesvědčení, že sníh je černý. Může se rychle dospět k výsledkům: za prvé, že působení rodiny je překážkou; za druhé, že se nedá příliš dělat, jestliže vzdělání nezačne dříve jak v 10 letech věku dítěte; za třetí, že některé zhudebněné verše odehrané opakovaným způsobem mají vysokou účinnost!“ Bertrand Russel: The Impact of Science on Society, str. 29-30.

Už od ukřižování Ježíše Krista vznikly tendence pokroutit jeho poselství. Církev představovala první organizovanou formu v manipulaci s původním křesťanstvím a k jeho zprofanování. To, co Ježíš vytýkal Židům- prázdné a povrchní modlářství, to církev učinila s jeho odkazem. Kromě toho asistovala nebo přímo podněcovala dobyvačnost, která je však popřením křesťanství. A materialismus tvoří tu poslední formu, nutno říct, že tu zdaleka nejúspěšnější. Nahrazení lásky k bližnímu egoismem, odříkání honbou za požitky, nelpění pozlátkovskou fascinací, vyvrcholilo v našem spočinutí v bažině povrchnosti.

„Tento svět je jako most: přejdi po něm, ale nestav si na něm svůj dům.“ učil v gnostickém podání Ježíš Kristus.

Představa, že člověk disponuje vlastní zvířecí podstatou, zakládá jeden ze základních konceptů materialismu (a okultního satanismu). Kristus toto věděl, když prorokoval nadvládu „zlatého telete“ na konci věku.

Předkřesťanská i raně křesťanská gnóze obecně ukazovala, že lpění na tomto světě vede k poklesu ducha a ovládnutí nižšími silami stojícími za stvořením Země. Kdo se od toho oprostí, může dosáhnout „království nebeského“ – vyšších sfér vesmíru, kde vládne přirozená harmonie a zákony stvoření skutečného Boha. Hinduismus a buddhismus považují náš svět za „maju“- přelud a jen oprostěním se od materiálních věcí a myšlenek lze aspirovat na osvícení.

„Kdo poznal svět, uzřel mrtvolu. Kdo poznal mrtvolu, toho svět není hoden.“ Ježíš Kristus.

Materialismus není důsledkem přirozeného směřování lidstva a už vůbec ne nevyhnutelností vědeckého „pokroku“. Věda nikdy Stvořitele nevyvrátila, pouze se snaží vytvořit dojem, že tento text na monitoru vznikl náhodným shlukem pixelů. Ignorujeme selský rozum, který nám říká, že vlastně vše, co nás oblopuje, bylo vytvořeno inteligencí- ať už lidskou nebo jinou. Jde o vyústění postupné degradace duchovní podstaty a záměrného zničení morálních či rodinných tradic. Bylo by ještě před sto lety myslitelné si představit sňatky homosexuálních párů? Dnes už to nikomu nepřijde divné. Umíme si dnes představit, že za sto let bude „normální“ pedofilie? Neumíme, přesto první náznaky na přípravu tohoto procesu se už objevují.

"Až se staneme neomezenými pány tisku, potom bude pro nás velmi snadné změnit pojmy cti, ctnosti, charakteru a posvátnosti rodiny, která byla až dosud nedotknutelná, a jíž zasadíme první ránu k úplnému zničení. Potom budeme moci zničit všechno, co křesťany- naše odvěké nepřátele, povznášelo v jejich víře." Rabín Reichhorn, list Le Contemporain pod titulem „Kronika historicko-politických událostí posledních let“, 1. července 1886.

Zahoďme vykonstruovanou a nepřirozenou optiku školních osnov i virtuálního mediálního obrazu a hledejme naši podstatu. Kdo zavrhl spiritualitu, cestu Života reprezentovanou Ježíšem Kristem, ten přijal smrt a Antikrista, byť třeba nevědomě. Nic mezi tím není, žádná střední cesta, ač se nás o tom snaží všemožně přesvědčit. Kdo zavrhne rodinu, přijme vyděděnost. Kdo popře víru, přijde o ducha a stane se otrokem systému. A o to jde.

Co pak jedině zůstane? Přinejlepším rozličné představy „vyšších principů“, které nás životem v praktickém smyslu nijak nedoprovázejí, a jejichž příznakem je to, že co člověk, to jiná idea. Ve většině případů se však rozmohla mnohem zoufalejší epidemie fantasmagorické víry „v sebe“. Co to je? Víra, že na mě nespadne rampouch ze střechy? Že mě nepřejede auto? Nevěřím-li v Boha, zůstává mi tedy doufání, že banky, která vládnou světu, ke mně budou štědré? Že systém mi nezkonfiskuje vše, když budu do úmoru pracovat a volit podle jeho pravidel?

Věřím-li v Boha a chovám-li se v souladu se zákony stvoření, nemá nade mnou systém žádnou moc. Stávám se vůči jeho manipulacím a bludům imunní, protože mám kotvu, která zajišťuje mou stabilitu a mravní integritu i v rozbouřených vodách.

Ateismus a evolucionismus tvoří vlastně také „víru“. Ateisté se opájejí chimérou racionality a vědeckosti. Nelze to však nazvat jinak než prázdnotou, která vznikla absencí božského principu. Jde pouze o jiný typ víry- víry v nahodilost.

Víru v Boha vystřídala víra v opici. Říká se, že Satan je „opicí“ Boha, jelikož ho napodobuje, aby ovečky nepoznaly jeho pravou tvář. Humanismus a všechna líbivá hnutí za rovnoprávnost ve skutečnosti představují pokroucený obraz boží spravedlnosti, který v důsledku vede k odvrhnutí Stvořitele a instalaci člověka na trůn „samospasitelnosti“. Zároveň dogma zvířecí podstaty dává ospravedlnění všem hrůzám, které člověk provádí.

-- David Vorovka.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr