PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Čeká nás stanné právo?

Nejen ve Spojených státech vznikají plány a detailní přípravy na vyhlášení stanného práva. Spouštěčem pro jeho zavedení bude prohloubená ekonomická krize, v jejímž důsledku dojde ke kolapsu velkých bank i národních měn. Ač tvrdí opak, centrální banky i vlády (svým dílem totálního zadlužení států) na tom usilovně pracují mnoho let. V Rusku se odehrává cílená extremizace společnosti na národnostním principu. Nenávist ke Kavkazanům zaplavivších velká ruská města je nadále podporována akcemi jakou byl nedávný „teroristický“ útok na letišti Domodědovo, kdy ruská vláda ukázala snad po několika hodinách vyšetřování na kavkazské separatisty. Za pozornost stojí, že o navenek kritizovanou bezpečnost na letišti zodpovídala izraelská firma ICTS, která takto „selhala“ už v několika dalších případech, včetně všech, které souvisely s odletem letadel, jež 9/11 narazily do budov.

V červnu 2010 proběhl v Indianapolis nácvik stanného práva, kterého se zúčastnila elitní jednotka námořní pěchoty. Jeho cílem bylo obklíčení vybraných lokalit ve státě Indiana. Místní rozhlasová stanice WTHR ohlašovala: „V zájmu národní bezpečnosti pocítí v Indianapolis chuť války, její zvuk i obraz.“ Tato praxe a řada dalších přitom ignorují zákon Posse Comitatus Act, který podobné druhy cvičení proti občanům zakazuje.

O tři roky dříve prošel schválením bez zájmu médií zákon NDAA (National Defense Authorization Act), v jehož oddíle 1042 se objevuje část nazvaná „Použití ozbrojené moci v případě veřejného ohrožení“, která legalizuje vyhlášení stanného práva. O rok později přišla globální ekonomická krize…

Rovněž se veřejně nehovoří o existenci Komise pro pokračování vládní moci (Continuity of Government Commission). Její členové se rekrutují výhradně z profesionálních lobbistických skupin. Tato komise navrhuje doplnit ústavu o možnost JMENOVAT členy Kongresu, pokud by nebyli schopni vykonávat svou funkci. Je to poprvé v historii, kdy se předjímá jiný vznik fuknce zákonodárce než demokratickou volbou.

Na podkladě události 11. září si americká vláda udělila moc libovolně vyhlašovat stanné právo, zrušila Habbeas Corpus (právo obviněného na řádný soudní proces) a získala právo zavřít kohokoliv, koho označí jako „podezřelého z terorismu“ bez ohledu na to, zda se jedná o občana USA nebo cizince. Tyto lidi pak může zadržovat libovolně dlouho bez práva na řádnou obhajobu a soudní proces. Americký prezident pak může obvinit libovolného člověka na světě a nechat ho zadržet. Rozvětvená síť CIA a lokajství nejen Evropy mu to prakticky umožňují.


FEMA

San Francisco Chronicle publikoval před rokem článek kongresmana Dana Hamburga, ve kterém odhalil, že roku 1999 americká vláda uzavřela bez výběrového řízení kontakty s pobočkou Halliburton (KBR). Na základě kontraktu buduje KBR bez jakéhokoliv povědomí veřejnosti po celé zemi soustavu internačních táborů. Vedle toho vláda údajně objednala tisíce vagonů s očky pro pouta na přepravu zadržených. Kapacita těchto táborů se odhaduje na několik miliónů lidí!

Takových táborů je v současné době připraveno okolo 800. Provozuje je FEMA (Federal Emergency Management Agency) a k jejich aktivaci stačí prezidentský podpis v rámci stanného práva. FEMA by tak řídila veškeré operace. Tábory disponují železničním spojením, dalšími pozemními cestami a často jsou dislokovány poblíž letištních ploch. Většina z nich pojme do 20.000 vězňů, ale například zařízení u Fairbanks na Aljašce zvládne internovat až dva milióny lidí.

Tyto tábory mají v USA už svůj precedens, a to za druhé světové války, kdy bylo mnoho občanů japonského původu v takových táborech internováno. V roce 2006 George W. Bush podepsal nařízení na jejich konzervaci. V době mediální kampaně vůči přistěhovalcům získala KBR kontrakt na stavbu nových internačních táborů za stovky milionů dolarů. Jako oficiální zdůvodnění se udávala právě ilegální imigrace, což mělo zajistit jejich tichou akceptaci občany.

Během 80. let zveřejnily např. Akron Beacon Journal či Miami Herald informace o podílu Olivera Northa v kooperaci s FEMA na přípravě civilní obrany, v jejímž rámci se počítalo se zrušením ústavy, zavedením stanného práva, využitím koncentračních táborů, převzetím kontroly nad státem a místními samosprávami armádou a poskytnutí absolutních pravomocí FEMA v případě jaderné války nebo rozsáhlého politického disentu. North byl kvůli tomu vyslýchán kongresmanem Jackem Brooksem, ale z důvodu utajovaných skutečností mu Kongres dokončení slyšení neumožnil.

Severní velitelství americké armády má k dispozici celou brigádu pro vnitrostátní použití. Navíc bez posvěcení Kongresu došlo k podpisu smlouvy mezi americkými a kanadskými velitelstvími, která dává právo kanadským jednotkám vstupovat na území USA během vyjímečného stavu.

Na květen 2011 chystá FEMA rozsáhlé cvičení simulující různé katastrofické scénáře. Předešlé cvičení, při němž došlo k evakuaci 70.000 lidí v Texasu, bylo médii prakticky ignorováno.

V současné době americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti poptalo dodavatele různých paliv pro případ nespecifikovaných katastrof. FEMA vyhlásila četná výběrová řízení na dodávky 140 milionů balení potravin a velkého množství umělohmotných rakví.


NATO

S Českou republikou to nesouvisí pouze zdánlivě. V USA zjevně počítají s rozsáhlými občanskými nepokoji. I přes informační bojkot médií mnozí z vás možná zaznamenaly rozsáhlé protesty ve Wisconsinu, ke kterým se připojili dokonce policisté. V Evropě jsme svědky podobných věcí- rozsáhlé demonstrace v Irsku, Velké Británii, Řecku atd. A okolnosti namířené proti lidem tyto věci ještě zradikalizují. Kolaps skrytě už dávno zkrachovalých bank, dolaru i eura povede k chaosu a totální závislosti obyvatelstva na centrálním zásobování potravinami přes přídělové lístky (které dávno fungují ve Spojených státech). Elity počítají s tím, že si občané nenechají donekonečna líbit omezování svých ústavních práv, vykrádání státu a jeho kompenzace vyššími daněmi a rušením sociálních dávek.

Nejen v USA se odehrávají cvičení na potlačení lidové vzpoury. Takové proběhlo před rokem i v Bavorsku. Někteří z tamních policistů se ho odmítli zúčastnit s tím, že v takovém případě radši budou chránit své rodiny než bezúčelně střílet do lidí. Lidé přijdou na to, že stát nepotřebují, neboť ten ve skutečnosti přináši už dávno více negativ než pozitiv. A odpor je třeba zlomit, k čemuž poslouží i NATO a jeho „bratrská pomoc“. Ano, dějiny se budou opakovat, neboť dějiny stále píšou ti samí…

Zmíněná organizace totiž navzdory všeobecnému povědomí není jen vojenským obranným paktem. Jak známo, smlouvu o North Atlantic Treaty Organization byla podepsaná v dubnu 1949. Už v květnu 1951 dochází k ustavení ekonomické a finanční rady NATO, které mají spolupracovat s OECD. Posléze následuje založení Dočasného výboru rady pro zesílení nevojenské spolupráce (TCC). Výkonnými řediteli TCC se stali Averell Harrimann (zastánce nacistického eugenického programu a syn společníka velkobanky Kuhn, Loeb & Co., která financovala bolševický převrat v Rusku), Jean Monet (opiový magnát ze Šanghaje, ideový tvůrce Evropského společenství, společník v Kuhn, Loeb & Co. bankéřů Rothschilda, Lazarda a Morgana) a sir Edwin Plowden.

Vedle toho vzniká na nevojenské platformě NATO Komise ministrů zahraničních věcí, kde hrál prim tento program vtělený následně do EU: „Základní historický fakt dneška je, že národní stát je nepřiměřený vývoji či dokonce přežití v nukleárním období.“ K tomu Atlantický kongres (konference poslanců NATO) navrhla vytvoření ideového výboru, který vznikl v roce 1961. Jeho prvním předsedou se stal Henry Cabot Lodge, autor hrůz vietnamské války. Jeho členem byl také bývalý šéf FIATu Aurelio Peccei, který společně s gen. ředitelem OECD Alexandrem Kingem založil Římský klub sloužící elitám k definování globální politiky bez jakékoliv legitimity od občanů.

V roce 1969 vzniká na půdorysu Severoatlantické organizace Výbor pro problémy moderní společnosti (CSSM). Výbor odůvodňoval svou existenci těmito slovy: „Aliance, mnohem víc než jen vojenská organizace, má status a historii, kterí ji předurčují k rozsáhlým úlohám. Přežití lidské společnosti, jak ji známe, možná přežití člověka jako druhu, je ohrožené novým faktorem: rychlým zhoršováním stavu ekologického systému na planetě… Světová ekologická krize má tři základní složky: urbanizaci, demografickou explozi a škodlivý vliv lidských technologií na fyzická a společensko-kulturní prostředí.“ Čili ti stejní původci krizí (stačí si nastudovat kauzu Halliburton, BP a další) si naplánovali zavádění geoinženýrství a opatření proti obyčejným lidem. V okamžiku vzniku této deklarace zbývalo jen asi deset let do spoštění strašáku ozónové díry a globálního oteplování…

Pravý cíl NATO, stejně jako EU či OSN, však spočívá ve zničení národních států, které jedině jsou držiteli jakési tradice a hodnot a svou podstatou brání ustavení čistě globalizovaného světového (a světského) pořádku. Peccei to řekl na bruselském zasedání NATO v dubnu 1978 jasně a pak i vysvětlil ve své knize Sto stran budoucnosti popisující vytvoření konfliktů na zničení národních institucí: „Formování dobrovolných skupin obyvatel…, které budou vznikat jako protilátky pro nemocný organizmus. Tyto skupiny vzniknou jako nepočetné a rozšíří se všude s určitýmu určeními jako: hnutí za mír, za osvobození žen, obhájci menšin, na kontrolu porodnosti, hnutí za národní osvobození, obhájci občanských svobod a lidských práv, apoštolové technologií s lidskou tváří a humanizaci pracovních míst, sociální pracovnící a aktivisti za sociální změnu, přátelé přírody a zvířat, obhájci spotřebitelů, strategičtí odpůrci apod…. Jednoho dne bude nevyhnutelné najít prostředky na upevnění jejich rozptýlených sil a řídit je prostřednictvím strategických účelů!“

Henry Kissinger předložil spojencům už roku 1969 návrh na vznik „zeleného“ NATO, tedy v době, kdy ještě nepůsobilo jediné ekologické hnutí. Když po pádu berlínské zdi zasedalo NATO v Londýně, prezentovalo se to jako konec studené války. Ve skutečnosti se však v kuloárech hovořilo o využití Severoatlantického paktu jako intervenční síly v Africe, Blízkém východě a v Asii. Tato koncepce trestných výprav se v žargonu nazývá „výpravami mimo centrály“.


Stanné právo tvoří základní prvek k potlačení občanských práv. Přestože například americká ústava zakotvuje právo občanů na ozbrojený odpor proti útlaku, vládnoucí establishment to bude pochopitelně obcházet. Záminkou se může stát cokoliv. Stanné právo zároveň tvoří ideální prostředek k odebrání posledních svobod, která ještě nebyla zničena díky Patriot Act a dalšími opatřeními v rámci „války proti terorismu“. Nejen na naší politické scéně není síly, který by tomuto scénáři chtěla zabránit, resp. která by skutečně stála na straně lidí. Naopak, ať levice nebo pravice- obě iluzorní protistrany hrají stejné housle ve strategickém scénáři a dokumentují to každým svým krokem. Stačí jen vypnout zvuk, aby člověk neslyšel jejich prolhanou rétoriku.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr